#tut

August 01, 2020
Jens Glad Balchen: Jakten på Natviga

Familien min har hytte i Høvåg i Lillesand, og har hatt den hytta så lenge jeg har levd. Den var også i en liten periode boligen min, da jeg var svært, svært ung. Nærmeste gårdsbruk heter Natvig, og i nærheten ligger Natvigtangen, men i mine første tre tiår på stedet stilte jeg aldri spørmålet om hvor Natviga ligger. Det spørsmålet dukket først opp nylig, og ble starten på to somre med etterforskning.

Den første sommeren stilte jeg bare spørsmålet videre, til min far, til hans kusine og til de eldre beboerne i området, men ingen av dem hadde noensinne stilt det samme spørsmålet, og ingen visste noe om hvor Natviga kunne være. De fire vikene på stedet heter Krosshavn, Tåmannsviga (Tormannsviga i følge kartet), Breiviga og Bjåviga. For meg virket Bjåviga som den mest åpenbare, siden dette er den eneste som er synlig fra gården, men det var egentlig et stort mysterium. Tåmannsviga kunne muligens også vært aktuell — hvis vegetasjonen ble ryddet, ville den også vært synlig fra gården (eller vice versa).

Sommeren 2016 fant jeg at temaet var behandlet i en bok skrevet av Håkon Lilleholt og publisert av Høvåg museums- og historielag. Boken heter Stedsnavn i Høvåg og tar for seg mange stedsnavn og deres opphav. Natvig er behandlet, men har ingen sikker informasjon om hvilken vik som er Natviga.

I boken hevdes det at Natvig kommer av Knattvig, dvs. vika med/ved knatten(e). Det spekuleres i om dette kan være Tåmannsviga og det henvises til knattene på Natvigtangen og Auenes. Men dette er ikke noe særtrekk ved denne vika — alle viker i området er omkranset av slike knatter. Som kjennetegn på ei spesifikk vik er det særdeles svakt.

Opphavet til navnet Tåmannsviga/Tormannsviga spekuleres i å kunne ha noe med torvmann å gjøre, dvs. referanse til et skip som frakter torv, muligens et forlis, eller en person som handlet i torv. Det er ingen utpreget torvproduksjon på stedet, så opphavet blir ganske vagt.

Hvorfor vika skulle endre navn fra Natviga til Torvmannsviga, mens navnet ble beholdt på gården, tangen og på heia innenfor, er ikke videre omtalt. Dette problemet spesielt plaget meg, siden det virker veldig ulogisk og upraktisk for noen som skulle navigere seg frem til gården fra sjøveien, som var hovedferdselsåren frem til 1900-tallet.

Alt i alt ble dette et blindspor, men i det minste var det kanskje et utgangspunkt i dette med Knattvig.

Sommeren 2017 gikk jakten videre, og denne gangen forsøkte jeg å finne ut om Natvig kunne ha andre opphav. I følge Svensk etymologisk ordbok kan Natvik ha samme opphav som Nottebäck, dvs. nøtt-, spesielt hasselnøtt. Det vises til “NG 11:407, 13:161”, noe jeg etterhvert fant ut at dreier seg om O. Ryghs Norske Gaardnavne. Natvik som det her er snakk om, henviser til Natvik i Sogn og Fjordane. Rygh poengterer at a-en er lang, mens a-en i vår Natvig er kort. Likefullt bekrefter de lokale beboerne på gården at det er stedsvis store forekomster av hassel i området.

Det er også en Natvig i Nedenes utenfor Arendal, hvor Rygh mener opphavet er det samme som i Høvåg:

*Knattar- eller *Knattavík, af knǫttr m., Fjeldknaus, se Indl. S. 61.

Se Øiestad GN. 29. Der synes efter RK. at være smaa Fjeldknatter ved Gaarden.

For Natvig i Nedenes er det to kandidater til selve vika. Den ene er omringet på tre kanter av knatter, og er kanskje den mest terrengmessig naturlige kandidaten. Heller ikke her er navnet på vika beholdt.

Den neste inspirasjonen kom da jeg kastet et blikk på et gammelt flyfoto av området som henger på veggen på hytta. Bildet ble tatt på 60-tallet og viser langt mindre vegetasjon enn i dag. Blant annet ser man tydelig på det bildet at et lavtliggende myrområde mellom Breiviga og Tåmannsviga strekker seg lengre inn i fjellet enn man skulle tro, og det slo meg at dette kanskje kunne ha vært ei vik tidligere. Kanskje Knattviga var vika som gikk rett inn i fjellknatten?

Natvigtangen 1966

For at dette skulle være mulig, måtte havnivået ha vært høyere, og da jeg tenkte mer på dette, slo en helt ny hypotese meg. Området mellom Breiviga og Tåmannsviga er ikke høyere enn at det jevnlig er oversvømt av spring- og stormflo — hadde disse to vikene en gang vært forbundet?

Den nye hypotesen tok raskt form. I følge Lilleholt fikk gårdene i Høvåg navn for 1000 til 1500 år siden. På den tiden kunne dagens myrområde mellom Breiviga og Tåmannsviga vært et grunt, men muligens farbart, sund mellom fastlandet og holmen som i dag er blitt til Natvigtangen. I så fall trer det frem en ny kandidat til Knattviga som både forklarer hvorfor navnet har vært så fremtredende, og hvorfor det forsvant.

For å finne støtte til denne hypotesen, begynte jeg å undersøke to ting. Har havnivået endret seg nok de siste 1000 til 1500 årene til at det kunne vært ei større vik her tidligere? Og hvordan har sjøfarende forholdt seg til stedet?

Det viser seg at det ikke finnes særlig presise data for havnivåendringer i området. Lilleholt kunne fortelle meg på telefon at han mente det var foretatt en utgraving i Hæstadsvingene (ca. 2 km unna) som viste at havnivået for 5000 år siden var 8 meter høyere enn i dag. Men takten på endringen har ikke vært konstant, så det ville nok være langt mindre endring de siste 1000 årene enn dette.

Det finnes heller ingen simuleringer som kan vise hvordan terrenget ville sett ut med annerledes havnivå. Det nærmeste jeg fant var en internasjonal nettside som bruker ganske grove data. Dette gir helt feil resultat — blant annet viser det at Natvigtangen blir delt i to på helt feil sted ved havstigning.

Utbredelse av landheving i istiden i Fennoskandinavia.

Utbredelse av landheving i istiden i Fennoskandinavia.

Etter mye frem og tilbake fant jeg data fra UiT, som viser havnivåendringer (egentlig strandlinjeendringer) som følge av landheving etter istiden. Landhevingen har sitt sentrum i Bottenviken, med gradvis avtagende endringer jo lengre utover man kommer derfra. Endringer er visst bare mulig å anslå for steder som ligger i nærheten av kjente endringslinjer (isobaser), men heldig som jeg er, viser det seg at Høvåg ligger rett ved 10-isobasen, som gir et estimat på strandlinjeendring som ser slik ut:

Strandlinjeendring i Høvåg siste 12 000 år

Strandlinjeendring i Høvåg siste 12 000 år

Tallene herfra stemmer overens med NGUs estimat for marin grense (ca. 30 meter for 12 000 år siden), samt med Lilleholts informasjon (8 meter for 5000 år siden). Her ser vi også at for 1000 til 1500 år siden var strandlinjen 1-3 meter høyere enn i dag, noe som definitivt ville skapt ei langt større vik og gjort Natvigtangen til en langstrakt holme, kanskje til og med flere adskilte holmer (knatter).

Jeg sendte epost til NGU med spørsmål om de kunne bekrefte eller avkrefte dette, og mens jeg ventet på svar, lette jeg videre etter flere bevis på at det har vært slik. Hvis teorien min stemte, burde gamle sjøkart kunne vise dette.

Kartverket har publisert digitaliserte versjoner av gamle sjøkart på nettsidene, og etter mye leting blant disse fant jeg flere eldre sjøkart over området som inneholder interessante tegninger av kysten.

I 1585 publiserte den hollandske kartografen Lucas Janszoon Waghenaer “Spieghel der zeevaerdt”, hans sjøkart over Nordvest-Europa. Her finner vi blant annet dette utsnittet, fra kartbladet Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess en Mardou, soe tzelfde Landt, aldaer in zijn wesen en ghedaente is:

Utsnitt av "Die zee custe van Noorweghen tusschen der Noess en Mardou"

Utsnitt av “Die zee custe van Noorweghen tusschen der Noess en Mardou” (klikk for større versjon)

Mange av stedene er lett gjenkjennelige fra i dag. Ulvøysund (Wolfsondt, hovedsundet til venstre for midten) er navngitt, det samme er Gamle Hellesund (Olde hil sondt). Mellom disse er ingenting navngitt, men flere sier seg selv. Ramsøya er den største øya i skipsleia mellom de to, og de to holmene nær fastlandet øst for Ulvøysund kan være Lyngholmen og Krygle. Neset som stikker ut mot Gamle Hellesund er sannsynligvis Hellenes, og gruppen med små holmer sør for Gamle Hellesund er sannsynligvis Lyngholmane, med Auenesfjorden og Krosshavn innenfor.

Det innsirklede området er derimot litt vanskeligere å tolke. Mellom Lyngholmen og Lyngholmane (kreativ navngiving i området) finner vi i dag tre store viker, Skottevig, Breiviga og Tåmannsviga. Hvis teorien om havnivåendringer er riktig, skulle vi i det minste funnet to viker her, Skottevig og Natvig. Og kanskje gjør vi det. Det er ei stor vik, og denne kan være Skottevig. På tuppen av tangen øst for vika ser vi tydelig ei vik til, med en holme midt i. Dette kan være det farbare sundet mellom fastlandet og Natvigtangen, slik det kan ha vært ved høyere havnivå.

Kartet er ikke godt nok til å konkludere. Tangen til høyre i sirkelen kan like gjerne være Natvigtangen slik den er i dag, med en holme utenfor som kan være Spakneskjær, selv om skjæret etter min mening er for lite til å ville vises på et slikt kart som dette. Da mangler vi Auenes i nord, og siden vika inni sirkelen må være Breiviga, så vi mangler også Skottevig.

Neste kart er “Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Søekyst strekkende fra 57°48! til 58°18! Norder Breede, og fra 1°52! til 3°20! Længde Østen for Bergens Meridian. andlagt efter Trigonometrisk og Astronomisk observerte Triangel-Rader samt adskillige Stæders observerte Latituder og Longituder efter Kongelig Befaling optaget i Aaret 1797 af C. F. Grove.” fra Wikipedia.

Sjøkart over kysten utenfor sørlandet, fra Hille til Lillesand, fra 1797

Dette kartet er mange, mange ganger bedre enn det forrige. Her ser vi tydelig Ulvøysund nederst til venstre, gamle Hellesund øverst i midten, og mellom dem ser vi tydelig Ramsøya med Skottevig som den største vika innenfor. Mellom Ramsøya og Gamle Hellesund, inni sirkelen, ser vi Auenes i nord, Natvigtangen i midten og Dyngø i sør. Og ved nærmere ettersyn er Natvigtangen klart tegnet som en øy.

Herfra og utover er de gamle sjøkartene unisone. Natvigtangen er en øy. Dette er Knattholmen som stikker ut i havet mellom Auenes i nord og Dyngø i sørøst.

Kart over kysten av Norge fra Kristiansand til Sandøya fra 1843

 

Veikart over Nedenes amt, ukjent årstall

 

Svensk sjøkart over kysten av Norge fra Fredriksvern til Lindesnes fra 1842

Men på dette tidspunktet var Natvingtangen helt sikkert en tange. Vi snakker nå bare 150 år siden. På dette tidspunktet kan ikke strandlinjen ha vært betydelig annerledes enn i dag. Teorien om Knattviga med en eller flere knattete holmer er kraftig styrket, til det punktet hvor det er åpenbart at holmen må ha forsvunnet lenge før kartet ble tegnet.

Mens jeg arbeidet med kartene, kom det svar fra NGU. 

Eg trur hypotesen din kan ha mykje for seg. Det korte svaret er at ja, det er plausibelt å anta 1-2 m strandforskyving dei siste tusen år. Det er rett at det finst svært lite konkret kunnskap om endringane i land-/havnivå for norskekysten i dette tidsrommet. Vi har frå NGU nyleg gjort eit feltstudie ved Arendal, der har vi sikre observasjonar og dateringar som dokumenterer ei endring i strandlina på 3-4 m (vertikalt fall) gjennom dei siste 2000 år. Landhevinga har vore svakare ved Lillesand, gradvis avtakande i styrke sørover. Vi veit at det har skjedd eit fall på ein knapp meter over siste 1500 år ved Lista (Spindhalvøya). Dette er publisert (Romundset et al 2015), medan studiet frå Arendal er under publisering. Så ja – frå geologisk hald er resonnementet ditt plausibelt.

Geologien er på min side. Breiviga og Tåmannsviga har sannsynligvis hengt sammen, forbundet av et grunt, kanskje vassbart område mellom fastlandet og Knattholmen. Kartene viser det samme, selv lang tid etter at landhevingen har gjort grunna til tørt land. For 1000 til 15000 år siden, da gården ble navngitt, var Knattviga ei stor vik.

Men hvorfor har navnet Natvig blitt hengende igjen etter at vika forsvant? Og hvorfor er vika fremdeles på kartene for bare 150 år siden? Fra dette punktet blir det spekulasjon fra min side som ikke lar seg dokumentere med vitenskapelige eller skriftlige kilder. Sannsynligvis har Natviga vært viktig nok for sjøfarende til at navnet har bestått selv om vika forsvant.

Skipsleia langs kysten, og spesielt de delene som handler om å navigere innaskjærs og i Blindleia, har vært kjente og dokumenterte i tusen år. Fra Diplomatarium Norvegicum fra 1339 finner vi referanse til Ulvøysund som et åpenbart kjent sted, og det er funnet tusen år gamle skipsvrak som håndfaste bevis for at det var skipstrafikk fra fjerne strøk gjennom området.

Ulvøysund og Gamle Hellesund er viktige uthavner i skipsleia og på de gamle kartene kan vi se hvordan innseilingene til disse uthavnene er spesielt merket. Sjøfarende som fulgte skipsleia mellom øst og vest ville ha stor fordel og interesse av å følge den indre leia i stedet for å seile utaskjærs.

Akkurat ved Natvigtangen dreier leia 90 grader. Hvis du seiler fra Ulvøysund til Gamle Hellesund og følger leia retning nordøst, og ikke dreier 90 grader ved Natvigtangen, vil du ende opp i åpent hav utenfor Tronderøya før du vet ordet av det i stedet for å seile rolig gjennom Blindleia. Tilsvarende ved seiling fra øst til vest, fra Gamle Hellesund til Ulvøysund, vil du sette kursen rett ut i Skagerrak i stedet for mot Ulvøysund dersom du ikke gjør svingen rundt Natvigtangen.

Min spekulasjon er derfor at Knattviga og Knattholmen i alle år har vært et seilingsmerke som forteller sjøfarende at det er på tide å gjøre den viktige kursendringen. Seilingsmerket har vært så viktig at muntlig overlevering fra sjømann til sjømann, og videre til karttegnere, har holdt Knattholmen i live i flere hundre år etter at den ble landfast, og Knattviga har ikke mistet sin betydning for sjøfolk selv om vika ble grunnere og grunnere med årene. Fra den viktige vika med den karakteriske holmen har navnet gått til gården og blitt beholdt selv etter at landhevingen langsomt reiste Natvigtangen opp av havet.

August 01, 2020 11:40 PM UTC

December 29, 2019
Agnes M. Raaness: Mønstre fra Museumshåndverkerne BA

Brukte jula til å veve meg gjennom mønstrene i heftene om brikkevev som er utgitt av Museumshåndverkerne. De burde vært revidert. (Til utgiver/forfattere: Ta kontakt om dere ønsker nærmere tilbakemeldinger med konstruktive innspill på heftene.) Alle renningene er gjort i … Continue reading

December 29, 2019 11:08 AM UTC

December 15, 2019
Agnes M. Raaness: Nålebinderiet 2019

Det er lenge siden nålebinderiet har blitt oppdatert. Her er en oversikt over prosjekter etter garntype fra det siste halvannet året. Viking-garn: Nordlys Et impulskjøp av et stort garnnøste i høstfarget en-trådig garn endte som et stort høstfarget sjal. I … Continue reading

December 15, 2019 02:50 PM UTC

December 04, 2019
Agnes M. Raaness: Finske brikkevevde bånd / Finnish tablet woven bands

Har vevd meg gjennom mønstrene i boken “Applesies and Fox Noses Finnish Tabletwoven Bands.” Om ikke annet er nevnt er alle båndene vevd med prydvevgarn/kunstvevgarn fra Rauma og fra renninger som i utgangspunktet er 3 m. I’ve woven through all … Continue reading

December 04, 2019 08:00 PM UTC

November 01, 2019
Agnes M. Raaness: Hjemmesydd garderobe 2019

Dette er ikke en av de trendy målsetningene om å erstatte hele ens garderobe med hjemmesydde klær, men heller en målsetning om å sy noe jeg har lyst på eller bruk for av stoff jeg aller helst allerede har. Vest … Continue reading

November 01, 2019 05:47 PM UTC

October 27, 2019
Karianne Fog Heen: USA East coast part 2

Day 8, Friday
I had planned spending the day at least in the hotel, probably in bed, after Disney World, which was probably a good thing. I wasn't in a very bad shape (the worst normally doesn't hit until a few days after), but I certainly needed the rest. I slept long, and spent most of the day in bed while Tollef left to see the NASA station at Cape Canaveral. When he came back we went out to have dinner at the resort, and dropped by for some last souvenirs and postcards in the hotel shop. I found a very cool halloween t-shirt and a bag that says "Point me to the candy".

Day 9, Saturday
I had woken up several times during the night, hearing the rain pouring. When we woke up, it still did. We gathered our things, and hit the road towards Tampa and Tollef's relatives that we were visiting. The rain was sometimes so heavy we barely saw the road, but lightened up when we closed in on Tampa.
Tollef's great aunt lived in a beautiful house on a large property outside Tampa. A short while after we arrived, her daughter Sonja and granddaughter Laura also came by, and we had a very nice lunch. After lunch the others went to a park to watch for alligators, while I stayed back to rest, still quite tired. In the evening, Tollef and Laura cooked a very nice dinner, and we had a very good time together.

Day 10, Sunday
On Sunday morning I got up a bit late, and the weather was nice and shiny again. We had agreed to meet the others on a beach they recommended, and we took a detour across the Skyline Bridge, which is a very large and steep bridge that glimmers like gold in the sun.
We drove with tante Lillegunn on to Siesta Key Beach, and met Sonja, Laura and Laura's sister Allison there. The beach was lovely even if it was a bit strong wind and waves. We went out in the sea, and the water temperature was far above what you ever get in Norway. We sat relaxing and enjoying the beach for a couple of hours, and talked about everything and nothing. From there we went to a restaurant they knew nearby and had a faboulus lunch with seafood. Tollef and I started out with fried gator (yes, alligator), and then a seafood combo platter with a lot of different things. Then we all shared a key lime pie for dessert, it being a local specialty. We had a really great time, and I hope we get to see our relatives soon again!
After the lunch the others headed back home while we continued on to Miami, our last long drive on this trip. It felt almost a bit sad and weird, not going to explore along the roads any more, but a few relaxing days by the pool wouldn't hurt either.
We had enough food for lunch, so we skipped dinner, just dropped by a Walmart to stock up on snacks.

Day 11, Monday
First day in Miami Beach. The hotel turned out to be really nice, a bathrom you could actually turn around in, and with a bathtub, fridge, and two big beds. We went out to get breakfast, and it appeared the restaurant downstairs was both reasonable priced and had good food. After breakfast, I settled by the pool while Tollef went exploring the neighbourhood. He joined me, and we lazed by the pool until early afternoon. In the evening we went for dinner at a Mexican restaurant Tollef had found online, Senõr Frogs. It appeared to be a kind of party place serving food, but as we were there early evening the party wasn't started yet. We got balloon hats and good food. They also had all kinds of funny puns on the walls and roof! On our way back we stopped at an Irish pub so Tollef could have another beer, and also got some postcards written. Important part of any holiday!

Day 12, Tuesday
Miami shopping day! Whenever you see something on your travels that you consider buying, don't count on finding it in any of the same chain stores in a different place. They might be out... After a lot back and forth with websites, webshops, next-day-delivery tries and searching, we ended up going halfway through Miami to get me a nice dragon. Then we had a stroll through Bayside, a shopping center/market in a park by the beach, and spending way too much money on Bath and Bodyworks, one of my favourite stores in the US. We also dropped by PetSmart to get some treats for the dogs before heading back to Miami Beach.
Tollef had found a couple of places with Mediterranean food for lunch. We headed for one, but passing the other nearby, I decided the meny looked better there. And maybe it was, if they'd had all that was on it... for some reason the guy didn't have any salad, and listed the things from the menu they did have. He could recommend mostly everything, it was all very good, he said. And all the pizzas. Except when I asked for one, then they didn't have that one, or my second alternative. But the rest was very good. I asked if he had sweet pepper/paprika to put on one of the meat pizzas, and got a negative. At last I just decided on a veggie pizza, which when it came, was loaded with paprika... The food was good enough, but why these people have a 5 score on Google is a mystery yet to be solved.

After lunch Tollef packed and left for the Kennedy Space Center for his Austronaut Training Experience tomorrow, while I went upstairs to the roof terrace pool and got in a few hours of sun before it went down.

Day 13, Wednesday
We are closing in on an end, but I am really happy about this vacation. There were so many worries beforehand about my health, and I am not sure if things could have been much better. As usual, with most travel, it will be nice to come home also, to my own bed, house, dogs and family.
Today I started out with a few hours by the pool, before heading out for lunch and looking around. I ended up all the way to the postoffice to get postcard stamps, and got my nails done for the first time in my life.
When Tollef came back after his Astronaut Training Experience at Cape Kennedy Space Center, we went for dinner at a Cuban restaurant. The food was good, and we returned to the hotel, full and happy.

Day 14, Thursday
We decided to go down to Key Biscayne, a small island south of Miami, with a state park and nice beaches. First, we stopped to look at the lighthouse there, and Tollef joined a tour that happened to start just when we arrived. Afterwards we took our stuff down to the beach and relaxed there for a while, even if it was a bit windy. The wind made the temperature quite nice.
After a quick bath we dried up and returned to Miami beach. We stopped to buy a few last gifts and snacks, and returned to the hotel. For lunch we went to a southern cooking restaurant that was really nice, and we shared a piece of Key lime pie for dessert.
I took the opportunity to have a couple of more hours by the pool after lunch, while Tollef tried some local beer. Then, the inevitable, the packing. There has been some shopping, and we are bringing some stuff for others, so we may have to check an extra couple of bags. Good thing we hardly used our baggage allowance getting here.

Day 15, Friday
We had a nice breakfast at the hotel, before we drove the short distance to the airport. It was quite a puzzle getting all our luggage and my scooter into the airport, but we managed. The flight went as well as the outward journey, even if it was a night flight. I had dinner, and then went to try to sleep. It was quite warm and I didn't manage to sleep much, but at least I got to rest my body and doze off a bit. Enough that I felt ok the rest of the day, if only a bit tired. I love travelling and seing new places and have new experiences, but it is also always good to come home also, to everything that is familiar. I am so happy I managed to make this trip, and have gotten some experience to bring on further travels. Because there will definitely be more of them!

Photos can be found at https://www.simira.net/gallery/Reise/20191025-USA-Eastcoast/

October 27, 2019 03:31 PM UTC

October 21, 2019
Karianne Fog Heen: 2019 USA East Coast Road Trip

Travelling is always an adventure. No matter how much (or little) you have planned, there will always be experiences you didn't expect. For good and for bad...

But, starting from the beginning. We have seen a bit of the US, but talked a lot about taking a road trip down the east coast, and decided to do it this year. Tollef had some bonus points to use before they expired, and we booked the flights a year ago.

Then, my illness got worse over the winter, and one of my worries was not to be able to go at all. And it was close for a long time. I got a "test run" with a few days on my own in UK this summer, which was tiring but went fairly ok. It's a longer flight to the US and we had a longer holiday planned, but I would have Tollef to take care of a lot more of the small bits that costs me a lot of energy. I also have an electrical travel scooter to use for the typical places when we walk a lot for sightseeing and shopping. And, we are spending the last few days at Miami Beach for rest, sun and heat.

So, off we went.
To my relief, the flight went as good, if not better than, it could have. It was one of the worriesome points of the trip, being a long flight, and airports can be quite tiresome. With wheelchair assistance and plus seating in the plane it was really nice.
Arriving in Newark, we got our rental car and got out on the road. I was a bit confused when Tollef said the drive to our first motel would take twice as long as I had found out earlier, 4 instead of 2 hours. Even if the flight went well, we were on a different timezone and a bit tired and ready for some rest. It was also a lot of detailed navigating in the start. The areas we drove through were very backway and rural, so I wondered a bit. Then, after driving for two hours, I discovered the GPS were set to avoid motorways... Yay. Our first adventure on the trip. At least we got there in 3 hours, and got a good, long nights sleep.


Day 2, Saturday
Waking up, not unexpectedly, early, we found a nearby café serving breakfast. I had a nice oatmeal, and couldn't resist trying their lavender milkshake, which was incredibly good! Then we headed towards Gettysburg National Military Park Museum & Visitor Center, to be educated on the Battle of Gettysburg, one of the turning points of the civil war. We saw a short movie introduction, and then a huge 360 degrees painting of the battle scene, before going through a huge, detailed museum. It was nice and interesting, but too much information and noise (because of several scouts and school groups) for me, so I went through the museum quite quickly, getting the main parts of the preface and days of the battle. After a short round in the museum shop I found a quiet corner to rest and wait for Tollef.
From Gettysburg we headed towards Washington, stopping at a Cracker Barrel for lunch. Being Saturday lunchtime, I had forgotten how loud and busy it could be, but food was good, and I got some discounted bath salts. Getting in to downtown DC took some careful navigating, but we were rewarded with arriving at a quite nice hotel nearby the Capitol. We were too tired from jetlag to do much more, but went to the neighbouring Dubliner pub for dinner before crashing in to bed, more or less.


Day 3, Sunday
A few days ago the weather forecast promised sun and warm weather, so I was disappointed to wake up to clouded skies and a chilly temperature. We had breakfast at a neighbouring café (oatmeal again, this time without the milkshake), and then went up to Capitol hill and along the Mall. It's a really nice area, we walked through a part of the botanical garden, a sculpture park, and up to the monument. We went up to the White house as well, although it was mostly covered by fences and protection, so not much to see there.
I still wasn't quite recovered from the travel and previous day, so I headed back to the hotel to rest, while Tollef visited the Space and aircraft museum. Half a day in bed really helped my form, and we went out for pizza when Tollef came back. We also dropped by Walmart to get a cell phone holder for the car as we use it as the GPS, and they had inflatable dragons there for halloween. I really want one of those!


Day 4, Monday
I had an easy morning in bed. Tollef went out and got breakfast back to the hotel room (pumpkin bagel with pumpkin smear! It is halloween after all), before he went out for a run along the Mall. After returning, we checked out and hit the road.
The first stop was lunch at a brewpub in Richmond, and a visit to the American Civil history museum. I was a bit sceptical after Gettysburg, but in comparance this was almost disappointing. It was very nice and gave a chronological year-for-year overview of events and a lot of information, but not nearly as much as Gettysburg. Which was probably really a good thing.
From Richmond we decided to drive a couple of hours further towards Charleston, and ended up staying at an inn in the town Rocky Mount, after a proper American Diner meal.Day 5, Tuesday
After a light breakfast we headed south towards Charleston via Myrtle beach. I was quite tired after the previous day's sightseeing, and concluded the museum visit in Charleston had to go. Tollef drove for the first 3 hours, and then I took over just before lunch. We had lunch in Myrtle Beach, a holiday area with lots of restaurants, arcades, amusement parks, playgrounds, and of course long sandy beaches. The temperature went up a bit, and even with wind and clouds we had a very nice walk on the beach, before getting lunch at a greek fast food place.
The last two hours on the road went quickly, and we checked in to a very nice Victorian style hotel in Charleston historic district! The room was lovely, with old style furniture (and modern bathroom and aircon).
I had a short rest, before we went out. First we went though the Charleston historic market. It was very nice and I wish I had more time there. It was also about to close, so a lot of stalls were packing up, but there was also fewer people than in the middle of the day. The place Tollef had found for dinner was closed, so we ended up in a very nice bar and grill place instead.
Still feeling tired, I booked a massage at a spa nearby our hotel, which appeared to be a really good professional hotel spa. It felt really good to losen up some tight spots and just relax in lavender-infused care for a bit. A very nice ending to the day!


Day 6, Wednesday
I woke up, and still felt tired, so decided to take it as easy as possible on a 6 hour drive. Tollef drove most of the way. We stoppet at a Sabatier outlet for cooking knives, and got outselves a couple of new ones to replace some of the old we have at home. I already look forward to cooking next time!
Lunch was pancakes at iHop, just one of those things it is nice to do once during a trip like this. After lunch we took a detour to drive along the beach, unfortunately beach houses were blocking the view most of the time. We stopped at a supermarket and stocked up on drinks and some food for the next few days, and then what felt like a really long day on the road, finally arrived in Disney World.

Is it expensive at the Disney World resorts (at least when you're late for booking), but you also get your money's worth. The service was great, and room very nice. Several pools nearby (that we probably won't have time to use much), and nice grounds. We ordered pizza ro the room for dinner and packed for Magic Kingdom the next day, crossing fingers that I would feel less tired after another good nights sleep.


Day 7, Thursday
Even though we are not particular Disney fans, it felt silly to pass by Disney World without a visit. With my health issues also, I was a bit worried about how much I would be able to enjoy it. I wasn't sure I was able to do more than a couple of hours, or whether I should or would need to go back to the hotel for a rest during the day. I planned on using my travel scooter, brought earplugs for the noise, and had scouted out a couple of places that was supposed to be quiet in the park. And hoped for the best.

We got up early and got the first bus to the Magic Kingdom park, which is the iconic Disney park with Cinderella's castle. The first hour was "Extra magic hours" for people staying on Disney resorts, so the queues and pressure was low and the atmosphere very nice. We had planned by booking some fastpasses, and I had decided to take it easy and relax and enjoy the atmosphere. The time flied, and I actually ended up making the whole day in the park, with some breaks for resting in different places. Using the mobility scooter and earplugs helped a lot. During the last two hours I got a bad headache, probably from the sun and heat even though I had been drinking huge amounts of water. I probably should have cut it after the last ride, but like always, it is too tempting to just have a stroll around the last bit, have dinner, drop by the castle for the mandatory in-front-of-the-Disney-castle photo and some shopping for souvenirs and gifts. By the time we got back to the hotel my body was hurting and exhausted. But I was satisfied and very happy that I actually got to see the whole park and do a lot more than I had expected to. What we did?


Tollef also did Big Thunder Mountain, Space Mountain (twice!), Speedway and Aladdin's carpets.

One of the things that I was positively surprised about was the mobility access and service in the park. I had expected it to be quite good, but mostly it was even better than expected. I could either drive my scooter the whole way to the start of a ride (then getting in to a boat, honey jar or whatever), or leave it by the entrance and transfer to a lighter wheelchair for the queue. For theater experiences like the Laugh floor, Philharmagic and Hall of Presidents, there were designated spots for scooters, and the staff was always very helpful.
All in all, we had a fantastic day in Disney World!

October 21, 2019 08:11 PM UTC

September 18, 2019
Karianne Fog Heen: Det går opp og ned her i livet

Sakte men sikkert går tiden, og livet, videre. Oppturer og nedturer. I dag har det gått mest ned, men mer om det lengre ned.

I løpet av mai fikk jeg innvilget elscooter fra NAV, en til hjemmebruk, og en mindre sammenleggbar en til reiser. I tillegg fikk jeg innpass hos en psykolog med hjemmebesøk(!) og psykomotorisk fysioterapeut, som begge er veldig flinke og kompetente, og kjenner sykdommen. For første gang føler jeg at jeg er i noenlunde hensiktsmessig behandling. Psykologen er optimistisk med tanke på at jeg skal bli bedre, målet mitt er først og fremst å stoppe forverringen.
Det jeg hovedsaklig jobber med er en aktivitetsplan der dagene er mest mulig like, energimessig sett. Det vil si at jeg står opp til samme tid (ingen lange formiddager i senga lengre!), spiser til samme tid og legger meg til samme tid. Innenfor et par timer på formiddagen har jeg enten helseavtale (lege, fysio, psykolog) eller en tur med hundene (maks 30 min gange, eller litt lengre med scooter). Aldri to ting på en dag. Samt en kort økt på ettermiddagen (ca 15 min) med rydding og husarbeid. Jeg logger formen daglig, og planen er å øke forsiktig etterhvert. Etter tre måneder har ettermiddagsøkten økt til 30 minutter.

Det er veldig deilig å ha en plan å følge, og slippe den konstante vurderingen av "skal jeg?"/"bør jeg?". Samtidig er det krevende å legge opp dagene og planlegge slik at alt som "må" gjøres blir gjort, og helst litt andre ting også. Men jeg kjenner at formen stabiliserer seg når jeg greier å følge planen, og det er jo godt. Og så er det slik at resten av Verden ikke alltid følger planen, så da gjelder det bare å tilrettelegge best mulig med de hjelpemidlene og kunnskapen jeg har.

Slik greide jeg både å komme meg på fjellet på DNT-hytte og noen dager i England i sommer. Fjellturen ble lagt innenfor "tillatt" gangtid (ca 30 min), men viste seg å være litt lengre enn oppgitt. Med staver og hvilepauser gikk det likevel ganske bra. I England hadde jeg delt opp turen med kortere reisestrekninger og noen hviledager. Det ble likevel krevende nok til at jeg brukte en uke på å komme meg igjen etterpå, men verdt det å få treffe igjen venner og kjente.

Siden Englandsturen i sommer gikk såppas bra satser vi også på å få til vår planlagte ferie i USA i oktober. Da tar jeg med reisescooteren min, og må nok satse på en del hvile på hoteller mens Tollef sightser. Det skal vi få til.

Noe som bringer meg til dagens opplevelse. Etter en uke med litt dårlig form, og dagene i det siste stort sett fylt opp av helseavtaler og hunder, tenkte jeg endelig å få til en bytur med reisescooteren. Både som litt "øvelse" før jeg skal ha den med på reise, og for å komme meg ut litt og gjøre noe "normalt". Jeg har ikke vært ordentlig i Oslo sentrum siden februar, med unntak av et par turer via Oslo S på vei til Gardermoen. Formen var noenlunde ok, fint vær, og humøret på topp. Helt til bussen kom.
Sjåføren ristet på hodet til meg da han stoppet, og mente han ikke kunne ta meg med. Jeg gikk likevel på bussen og løftet over scooteren (den veier 26 kg, og er godt innenfor tillatte mål for rullestol). Han prøvde å lukke døren mens jeg gikk på, og så kom bak og sa han ikke hadde lov til å kjøre med scooteren. Jeg forklarte at det var teknisk sett en rullestol, og hjelpemiddel fordi jeg ikke kan gå så langt, men han nektet. Han skrudde av bussen, og ble stående. Det var 31-bussen på en rolig formiddag, så neste buss kom like bak, og de andre passasjerene gikk over på den, mens jeg ringte kundesenteret. De svarte at det var opp til sjåføren om han ville tillate det, og at han strengt tatt kunne nekte meg å bli med. Så da måtte jeg ta scooteren og gå av bussen igjen.
Bussen bak tilbød meg å bli med, en av passasjerene som hadde gått over kom og ville hjelpe meg, men da var dagen ødelagt, og jeg følte ikke for å kose meg på bytur akkurat. For ikke å snakke om at jeg ikke visste om jeg ville komme meg hjem igjen.
Jeg er veldig klar over utfordringene og diskrimineringen handicappede møter i hverdagen, men jeg hadde faktisk ikke forventet å møte problemer allerede på 31-bussen.

Så nå sitter jeg her igjen da, hjemme i sofaen der jeg tilbringer mesteparten av dagene mine, med hundene sovende i andre enden. Lang klage sendt til NAV, utblåsninger på et par diskusjonsfora. Så håper jeg at jeg orker å prøve igjen en dag før vi skal reise på ferie om en måned. Sannsynligvis da med bil, og prøve å finne parkering i sentrum. Buss frister ikke noe særlig.

September 18, 2019 11:05 AM UTC

July 31, 2019
Agnes M. Raaness: Kurs i brikkevev 5.-6. oktober, Fjellvær

Fjellvær gjestegård ønsker velkommen til kurs i brikkeveving og kistemaking lørdag 5. og søndag 6. oktober.  Du velger enten brikkeveving eller kistemaking. Kurs i praktisk brikkeveving Lørdag 5. 10. kl. 11-18 Søndag 6. 10. kl. 10-15. Kurs: 1200 kr. Pakkepris … Continue reading

July 31, 2019 10:12 AM UTC

May 27, 2019
Agnes M. Raaness: Bare brikkevev VIII

Mønster fra norsk folkevandringstid: Vestrum, 3-400-tallet. Mønster av Randi Stoltz, på den bredeste med egne justeringer. Inspirert av mønster fra norsk folkevandringstid: Snartemo-teknikk. Mønster av Randi Stoltz. Bånd i finull-garn Laget til demonstrasjon på et kurs i februar 2019. En … Continue reading

May 27, 2019 11:21 PM UTC

March 31, 2019
Karianne Fog Heen: Hagen min

Da vi kjøpte huset vårt for 10 år siden hadde det en fantastisk hage med flere bed, frukttrær, bærbusker og mye fine blomster. De som bodde her før hadde definitivt hage som hobby. Jeg har hverken tid, kapasitet eller tålmodighet til å virkelig ha hage som hobby, men noe må jo uansett gjøres når man har hage. Dessuten er det morsomt å få ting til å gro og se pent ut.

Hagen før:De første årene gjorde vi en del for å forenkle arbeidet. To-tre frukttrær har gått heden, en bærbusk, det største blomsterbedet. Likevel står vi igjen med kirsebær, plommer (2), epler (2), druer, rips, solbær (2), jordbær, rabarbra, stikkelsbær (2) og tre blomsterbed. I fjor kom også to plantekasser til i mitt forsøk på å dyrke tomater og paprika, og prosjektet videreføres i år og utvides muligens med en plantekasse for salat.

Frukt og bær er forholdsvis enkelt, der er det jo stort sett klipping og høsting (og den evinnelige rakingen...). Blomsterbedene har i stor grad fått leve sine egne liv, siden jeg knapt har hatt greie på hva som har grodd der og om det er blomster eller ugress. For to år siden startet jeg et lenge påtenkt prosjekt med å rense det største bedet fullstendig og plante lavendel der. Det tok litt tid før den kom, men i fjor hadde vi en nydelig lavendelrekke der. Jeg høstet og tørket noe, men det ligger enda mye igjen fra i fjor.

Foran huset har vi to mindre bed der det gror mye krokus, liljer og en del forskjellig annet jeg er usikker på hva er. Og tre store rosebusker som skyter villskudd og vokser langt fortere enn vi greier å ta vare på dem. I år er planen å fjerne de. Heretter blir det potteroser i hagen. Det ene bedet skal helt bort (det er lite synlig og blir sannsynligvis parkerinsskur for elscooteren som skal i hus), mens det andre tenker jeg å fylle med lavendel igjen.
Lavendelen er forholdsvis lettstelt og lettholdt, og krever ikke mye arbeid for meg å holde på. Litt luking rundt, men mindre ettersom lavendelen får satt seg ordentlig. Og duften! Jeg har en svakhet for lavendel, og et av fjorårets høydepunkter var å besøke Norfolk Lavender Farm i England, og jeg ble enda mer inspirert til å plante mer lavender.
Lavender fields forever... Norfolk Lavender Farm

Hittil i år har jeg plantet tomater og paprika i små innendørs-drivhus fra Plantasjen. Tomatene spirer allerede, og vi får se om jeg tør plante dem ut før vi drar på påskeferie eller ikke. Jordbærkassen har vært en utfordring siden jeg fikk den. Kassen er laget av min bestefar på bestilling, og betyr litt ekstra for meg siden han nå er borte. De første årene døde jordbærplantene gjennom vinteren, tross noe skjerming. Spenningen var stor da jeg tok av pledd og presenning i forrige uke og så grønne skudd fra alle plantene! Fjoårets plantekasser:

Odin bak kassene ETTER kjøp av NYE tomatplanter OG nettingbeskyttelse etter at han gravde opp første runde med planteskudd, og forsøket på å redde dem...


Tomatene litt senere på sommeren.

På jakt etter noe helt annet (info om elscooter/rullestol) fikk jeg kontakt med Anne som driver moseplassen.no, en kjempeflott hageblogg! Selv om det er langt over hva jeg både greier og interesserer meg for så er det inspirerende å se hva man kan få til. Inspirert av hennes blogg vil jeg prøve å ta bilder av hagen måned for måned i år. Det er ikke sikkert jeg får til å blogge hver eneste måned, men kanskje en oppsummering nå og da ihvertfall.
Her er hagen i dag:


Langs garasjeveggen:

 Foran huset:


March 31, 2019 03:06 PM UTC

Karianne Fog Heen: Mysteriet ME

Selv om jeg ikke blogger mer enn noen få ganger i året føles det uendelig lenge siden bloggen om fjorårets bilferie til England. Jeg satte utrolig stor pris på å greie å gjennomføre den turen og nyte den, noe jeg slett ikke var sikker på.

Mot slutten av juli i fjor gikk det virkelig opp for meg hvor mye dårligere jeg var enn for noen år siden. At jeg stadig blir gradvis dårligere, sakte, nesten umerkelig, men når jeg sammenligner aktivitetsnivået for et år siden, to år, tre år, så er det en tydelig endring. Vintrene er verst, så blir jeg gjerne litt bedre utover våren og mot sommeren, men sjelden like bra som jeg var før vinteren. Og selv om noen blir bedre uten at man vet hvordan og hvorfor, så er også frykten og faren der for at jeg sakte nærmer meg den gruppen som stort sett er sengeliggende døgnet rundt.

Jeg var sykemeldt i nesten to måneder, og kom meg på beina igjen utover høsten og tilbake på jobb. Det gir så utrolig mye å jobbe med disse fantastiske frivillige, og selv om det i perioder er utfordrende så er jeg veldig glad i jobben min. Og da vet jeg at når jeg kommer til det punktet at jobben føles som et ork  og jeg ikke greier å få til hverdagslige oppgaver hjemme at det er på tide å sette ned tempoet. I vinter hadde jeg tatt flere forbehold og bevisst satt ned tempoet i januar og februar. Men mot slutten av februar begynte ting (jeg) likevel å falle sammen. I skrivende stund har jeg vært sykemeldt i en måned, og er det ihvertfall i to uker fremover.

Det første som skjer når jeg begynner å kjenne på den virkelige utmattelsen er frykten. Frykten for å miste hverdagen min, frykten for å bli verre, frykten for å ikke kunne dra på den planlagte ferien, svikte jobben, bli en belastning for familien... Når kroppen verker og utmattelsen virkelig slår inn så mister jeg all form for mestringsfølelse og mening i hverdagen. Men jeg vet også at bare jeg får NOK hvile så er alt lettere å takle. Jeg må bare justere aktivitetsnivået. Igjen. Kutte ut litt mer. Gå kortere og færre turer med hundene. Finne flere mulige måter å avlaste hverdagen på.

Etter noen uker med sykemelding har jeg fått hvilt nok til at jeg ser klarere framover. Jeg har søkt NAV om el-scooter for å kunne ta hundene på tur. Søkt kommunen om handicap-parkering slik at jeg slipper å være helt gelé i bena når jeg kommer til fysioterapi. Og ikke minst, sørger for å legge meg ned og hvile mer i løpet av dagen.

Det er noen terskler å forsere, og jeg er forberedt på at jeg framover kanskje må tilpasse enda mer. Så lenge jeg greier å gjøre litt hver dag, og ikke for mye så utmattelsen tar helt over, så takler jeg det greit. Når jeg gjør for mye og tipper over grensene tar det noen dager eller uker igjen før finner roen igjen. Heldigvis er våren i anmarsj, og jeg veksler mellom å gleder meg til den forventede bedringen kommer og å ikke håpe på for store mirakler.

Fortsatt skjer det mye spennende på forskningsfronten, selv om enkelte forskningsmiljøer bruker mer energi på å krangle enn å forske. Både i Norge og andre land forskes det masse, og det oppdages stadig nye ting. Det er ikke så mye å gjøre annet enn å hvile nok og håpe at de finner noe som kan hjelpe flere snart.

March 31, 2019 10:11 AM UTC

March 09, 2019
Jens Glad Balchen: Gjengangere om bompenger: Sandnes har spredt bosetning

I diskusjonene for og mot bompenger og bomringer og Bymiljøpakken har det oppstått en del gjengangere blant argumentene til bompengemotstandere. Et av dem er at Stavanger er en “kompakt by” hvor folk klarer seg uten bil, men i Sandnes er bosetningen spredt og man trenger bil. Da kan f. eks. ikke Sandnes godta rushtidsavgift, fordi gauker trenger bilen sin mer enn siddiser.

Motsetningen mellom Stavanger som kompakt by og Sandnes som spredt bebyggelse fremheves blant annet av Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Dette betyr uenighet om transportpolitikk, som f. eks. Bymiljøpakken, belønningsmidler, bompenger, osv., og arealpolitikk, hvor Sandnes-politikerne er veldig ivrige på å bygge ut enda mer areal mens Stavanger og fylkesmannen prøver å få dem til å fortette.

I Sandnes bor vi veldig spredt, sammenliknet med en kompakt by som Stavanger. Det gir ulike prioriteringer, ikke minst når det gjelder transport.

Stanley Wirak, ordfører (Ap) i Sandnes

Sandnes kommune er en stor kommune sammenlignet med Stavanger, med 286 kvadratkilometer kontra 68 kvadratkilometer. Med bosetning på Figgjo, Høle og Hommersåk er bosetningen spredt nesten maksimalt. Men bare 15% av innbyggerne bor her. 85% av innbyggerne i Sandnes kommune bor i Sandnes by.

Sandnes by har 61 000 innbyggere på totalt 23 kvadratkilometer, samlet mellom Lura, Stangeland, Ganddal, Bogafjell og Hana. Stavanger by har 130 000 innbyggere på totalt 42 kvadratkilometer. Befolkningstettheten er 2 700 mennesker pr kvadratkilometer i Sandnes by og 3 150 i Stavanger by.

Når man må gjennomføre tiltak i regionen for å bremse veksten i personbiltrafikk, så skyldes ikke dette at innbyggerne på Hommersåk og Høle trenger å kjøre mye bil. Det skyldes at innbyggerne i Sandnes by (og Stavanger by) kjører mye bil selv om de fint kunne brukt andre transportmidler. Her er det ingen forskjell på om man er på Sandnes-siden eller Stavanger-siden av kommunegrensen.

Dersom innbyggerne i Sandnes by frivillig hadde tilpasset sin bilbruk slik at nullvekstmålet ble oppnådd, ville innbyggerne på Hommersåk og Høle kunne brukt bilen så mye de trenger. Motsetningen står ikke mellom tettbefolkede Stavanger og spredtbygde Sandnes; den står mellom tettbefolkede Sandnes by og spredtbygde resten av Sandnes kommune.

Sandnes kan selv gjøre grepene for å oppfylle nullvekstmålet og ivareta spredte innbyggeres interesser, men siden innbyggerne i Sandnes by nekter å gi slipp på bilen, om enn bare litt, skyver Stanley Wirak innbyggerne på Hommersåk og Høle foran seg i kampen.

March 09, 2019 10:34 PM UTC

January 25, 2019
Agnes M. Raaness: Kurs i brikkevev 11., 18. og 25. februar 2018

Det blir brikkevevkurs i regi av Strinda husflidslag 11., 18 og 25. februar 2018. Begynnerkurs i brikkeveving Mandag kl. 18-22 Sted: Steindal skole, Trondheim Påmelding  her. Informasjon om pris og betaling finnes på Strinda husflidslags kursomtale. Om kurset Kom i … Continue reading

January 25, 2019 09:37 PM UTC

November 30, 2018
Jens Glad Balchen: Er “fri vei” og “vikeplikt” det samme eller noe annet?

I dag mottok jeg som lokal leder av SLF en henvendelse om problemstillingene rundt trikk og de særskilte pliktene som andre har overfor trikken i trafikken, spesifikt plikt til å gi “fri veg” etter trafikkreglenes § 10.

Bakgrunnen for henvendelsen er brevet under, som ikke er blitt besvart til avsenders tilfredsstillelse av de offentlige myndighetene som har fått det.

BREV – offentlig feilinformering om plikt til å ‘gi fri veg for sporvogn’

Henstillingen til SLF var å ta tak i problemet og jobbe for å løse det. Etter gjennomlesing synes det som at spørsmålsstiller anser dette for å være en blanding av begrepene “fri veg” (trafikkreglenes § 10) og “vikeplikt” (§ 7 og § 9). Her er mine vurderinger som ikke-jurist og konklusjonen på hvordan jeg mener man bør gå videre herfra, som også ble sendt som svar til avsender.


Det virker som at dette koker ned til om “fri veg” er det samme som “vikeplikt”, og om dette innebærer noen forskjeller i rettigheter og plikter for trafikantene, og det synes jeg er et interessant spørsmål.

“Fri veg” (§ 10) er ikke nærmere definert i trafikkreglene eller veitrafikkloven. Derimot kan jeg gjennom ordene “fri” og “veg” utlede at trafikanten som skal gis “fri veg” må gis en “veg” som er “fri”. Etter ordbokens definisjoner av “fri” er det slik jeg kan se #6 som kommer til anvendelse for veibruk, nemlig “uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)”. Plikten til å gi “fri veg” er altså en plikt til å gi uhindret ferdsel på veien til slike trafikanter som det gjelder. Den er ikke begrenset til spesifikke trafikale situasjoner og gjelder dermed overalt og alltid så fremt de øvrige vilkår er oppfylt.

“Vikeplikt” er en plikt til å “vike” for annen trafikant. Å “vike” er definert som “ikke hindre eller forstyrre” (§ 7, pkt 1). “Vikeplikt” som generelt begrep er dermed i det vesentlige likt som det man må gjøre for å gi andre “fri veg”. Det er videre spesifisert i hvilke trafikale situasjoner og for hvilke trafikanter man har vikeplikt, f. eks. i kryss, ved sving, for buss, osv.

Det er ikke urimelig å legge til grunn at “fri veg” og “vikeplikt” i mange situasjoner har de samme konsekvenser for trafikantene, selv om det er to forskjellige begreper. I den grad “å gi fri veg” fører til at man må vike, så er det heller ikke urimelig å kalle det for “vikeplikt”, siden det er en plikt til å vike. Jeg kan ikke se at man utvider “fri veg” ved å si at det utløser “vikeplikt”.

Det er heller ikke urimelig å ha to forskjellige begreper, fordi “fri veg” omtaler noe annet enn “vikeplikt” slik det er brukt i dag. “Vikeplikt” i seg selv angir bare en plikt til å vike og sier ingenting om hvilke situasjoner dette gjelder. Vikepikten er derfor spesifisert pr. situasjon man har vikeplikt i (§ 7). “Fri veg” er derimot altomfattende og innebærer en generell plikt til å fri veg til slike trafikanter i alle situasjoner.

Man kunne ha formulert plikten til å gi “fri veg” som at man har vikeplikt for slike trafikanter som skal gis fri veg, uten at jeg kan se at dette ville endret lovens bokstav.

Slik jeg leser det du skriver, tar du opp to problemer som du mener følger av blanding av begrepene “fri veg” og “vikeplikt”. Det ene gjelder gåendes plikt til å gi fri veg for sporvogn ved kryssing, og det andre gjelder syklendes plikt til å gi fri veg for sporvogn ved ferdsel i samme retning.

Det første problemet du tar opp (problem 1) virker å være hverken med § 10 eller med § 7, men hvorvidt plikter overfor trafikanter gitt av en av disse paragrafene medfører at de samme trafikantene kan ignorere — eller får redusert sine plikter som de har etter — veitrafikklovens § 3. Den samme problemstillingen gjør seg gjeldende der hvor kjørende har vikeplikt for andre kjørende, eller kjørende har vikeplikt for gående, og dreier seg om i hvilken grad den parten som ikke har vikeplikt likevel er pliktig å tilpasse sin adferd slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Plikt til å gi fri veg til noen trafikanter unntar ikke slike trafikanter fra å opptre aktsomt i trafikken. Fører av utrykningskjøretøy har blitt straffet for overtredelse av veitrafikklovens § 3 under utrykning, hvor utrykningskjøretøyet opererte under veitrafikklovens § 11 og trafikkreglenes § 10 og kjørte på kryssende gående i lysregulert gangfelt. Som du sier gir derfor ikke trafikkreglene § 10 sporvognførere tillatelse til å overse veitrafikklovens § 3.

Vikeplikt for gående etter trafikkreglenes § 7 eller § 9 er veldig aktuell i den sammenhengen, og ditto stedvis manglende vikeplikt for syklende. Ved ulykker vektlegges det i hvilken grad de forskjellige partene har vært i stand til å overholde sine plikter som følge av egen adferd og som følge av andres adferd. Dersom en bilist kjører på en syklist i et gangfelt, og syklisten hadde vikeplikt, kan det likevel vektlegges at bilisten holdt uforsvarlig høy hastighet etter forholdene og sannsynligvis ikke ville overholdt vikeplikten selv om syklisten gikk av sykkelen.

Det vil derimot være en skjønnsmessig vurdering hvem som har brutt hvilken regel når det kommer til de konkrete konfliktsituasjonene du beskriver. Sporvognfører kan vurderes å ha brutt veitrafikklovens § 3 ved å aksellerere mot et gangfelt med gående, de gående kan vurderes å ha brutt trafikkreglenes § 10 ved å ikke gi sporvognen fri veg, eller begge deler. Det er allerede etablert at trafikkreglenes § 10 ikke alene rettferdiggjør den typen oppførsel du beskriver.

Når det gjelder syklendes plikt til å gi fri veg til sporvogn ved ferdsel i samme retning (problem 2), dvs. at sporvogn holder høyere hastighet enn og tar igjen syklende, så virker dette å være ganske klart, lovmessig. På samme måte som at syklende plikter å gi fri veg til utrykningskjøretøy, plikter de også å gi fri veg til sporvogn. Jeg ser ingenting i loven som sier at § 10, første punkt gjelder sterkere enn § 10, andre punkt. Det samme gjelder øvrige kjørende, som også plikter å gi fri veg til sporvogn i tilsvarende situasjon.

Om dette er det vi ønsker at loven skal si er en egen diskusjon, og den synes jeg absolutt er verdt å ta. Men heller ikke denne diskusjonen springer ut av noen blanding av “fri veg” med “vikeplikt” slik jeg kan se det. Det springer simpelthen ut av en vurdering av om man ønsker at sporvogn skal ha fri veg eller ikke.

Som du sier blir sporvogners store bremselengde brukt som argument for at de skal ha fri veg, men bremselengde kommer ikke til anvendelse når en sporvogn tar igjen en syklist fordi sporvognen holder høyere fart. Da er det utelukkende sporvognens fremkommelighet som er i spill og det er ingen trafikksikkerhetsmessige vurderinger som kan gjøres gjeldende. Om dette var en tilsiktet konsekvens eller en utilsiktet konsekvens, har jeg ikke mulighet til å vurdere, siden jeg ikke har tilgang til de nødvendige lovkildene.

Som du sier innebærer ikke plikten til å gi sporvognen fri veg etter trafikkreglenes § 10 at sporvognen kan ignorere veitrafikklovens § 3 og legge seg for nærme forankjørende syklist.

I konklusjon: hvis du vil at problemene du tar opp skal bli tatt tak i, så har du to fremgangsmåter:

For problem 1 og siste punkt i problem 2 må du få til håndheving av den generelle tommelfingerregelen om at forkjørsrett ikke innebærer påkjørsrett. Dette gjelder ikke bare de konkrete situasjonene du nevner, men generelt, og SLF jobber mye med denne typen problemstilling.

For problem 2 generelt må loven endres. Da er det Stortinget som er øverste instans, og da må formuleringen endres. Du påpeker ikke en logisk brist ved loven eller ved anvendelsen av loven slik den er i dag; du ønsker at den skal endres. Da må det argumenteres for spesifikt. Du kan hevde at tolkningen er feil og at det aldri var hensikten å gi sporvogner fri veg i samme utstrekning som utrykningskjøretøy, og da må du vise til forarbeidene eller tilsvarerende for å støtte opp om ditt syn. Alternativ kan du si at loven må endres for å oppnå den tolkningen du ønsker, og argumentere deretter.

November 30, 2018 01:14 PM UTC

October 09, 2018
Jens Glad Balchen: Ulogisk og selvmotsigende frifinnelse i påkjørselssak

18. oktober 2017 ble en 81 år gammel kvinne påkjørt og skadet i eller like ved et gangfelt i Arendal. Bilisten ble i forrige uke frikjent av Aust-Agder tingrett. Argumentene til retten er både ulogiske og selvmotsigende, og bærer sterkt preg av usunne holdninger til bilister og gående.

Dommen i sin anonymiserte helhet er vedlagt, men jeg har valgt ut følgende problematiske passasjer:

Tiltalte kjørte med solskjermen i bilen nede gjennom gangfeltet, og oppdaget plutselig en skygge foran bilen før han hørte et smell i panseret. […] I følge tiltalte må fornærmede ha kommet brått ut i veibanen, kombinert med skarp blending fra den lave solen, hvilket medførte at han ikke så tiltalte før det var for sent.

[…]

Retten legger tiltaltes forklaring om den plutselige blendingen av solen til grunn, idet denne forklaringen støttes av politipatruljen som først kom til stedet, illustrasjonsmappen fra åstedet og forklaringen til kriminaltekniker Silje Tofte ved Agder politidistrikt. Ifølge Tofte kan den svært skarpe og lave solen den aktuelle dagen ha hatt en ekstra blendende effekt for tiltalte på grunn av vegetasjonen og skyggeeffekten fra trærne i området.

På bakgrunn av at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, kan retten heller ikke se bort ifra tiltaltes forklaring om at fornærmede kom relativt raskt ut i veibanen og at hun krysset gaten utenfor gangfeltet. Retten viser i denne forbindelse til at det ikke foreligger tekniske bevis som underbygger at fornærmede gikk i gangfeltet, og at det tvert imot foreligger flere vitneobservasjoner som underbygger at fornærmede krysset veibanen utenfor gangfeltet.

[…]

Etter rettens oppfatning foreligger det heller ingen holdepunkter for at tiltalte holdt høy hastighet den aktuelle dagen; men tvert imot en hastighet som lå langt under lovlig skiltet hastighet på 50 km/t […]. Ettersom den plutselige blendingen av solen, synet av fornærmede som en skygge og påkjørselen skjedde mer eller mindre i samme øyeblikk, legger retten til grunn at tiltalte holdt en svært lav hastighet da han kjørte forbi fotgjengerovergangen og kjørte på fornærmede kort tid etter.

[…]

Retten finner etter en samlet bevisvurdering at tiltalte var uten mulighet til å hindre uhellet. Tiltalte hadde tilpasset hastigheten etter forholdene før situasjonen oppstod, og da han brått ble utsatt for en total sollysblending, reagerte han adekvat, men hadde ingen mulighet til å stanse ettersom sammenstøtet skjedde mer eller mindre i samme øyeblikk som blendingen inntraff. Tiltalte kan heller ikke bebreides for at han ikke så fornæmede før han ble blendet, idet retten ikke kan se bort fra at fornærmede krysset veibanen utenfor gangfeltet og at hun kom relativt raskt ut i veibanen.

Jeg er ingen jurist, men her er det heller ingen juridiske betraktninger, kun trafikktekniske og logiske. Under er en illustrasjon av ulykkesstedet med påtegninger i henhold til forklaringer og bilder fra åstedet.

1. Tiltaltes ferd mot ulykkesstedet 2. Ulykkesstedet ihht fornærmede 3. Ulykkesstedet ihht tiltalte 4. Tiltaltes stoppested 5. Politiets avsperring

1. Tiltaltes ferd mot ulykkesstedet
2. Ulykkesstedet ihht fornærmede
3. Rekonstruert ulykkessted ihht tiltalte og avsperring
4. Tiltaltes endelige stoppested
5. Politiets avsperring

Først kan vi ta for oss det retten sier om solen og blending.

Tiltalte kjørte med solskjermen nede, altså var han allerede blitt blendet av solen og hadde gjort avbøtende tiltak. Med mindre veien svingte eller begynte å helle oppover mot solen, kan ikke solen ha blitt mer blendende etterpå. Den aktuelle veien er rett og flat, så vi kan utelukke dette. Likevel legger retten til grunn at en bilist med solskjermen nede uten grunn kan bli ytterligere blendet.

I tillegg beskrives solen som svært skarp og lav. Ut i fra pressebildet ser vi at det var en skyfri oktober-morgen. Ingenting av dette ville ha plutselig endret seg under kjøreturen. Solen var like skarp og lav som på enhver 17. oktober kl. 09:50 med skyfri himmel, og slik hadde det vært på hele kjøreturen. Retten konstruererer likevel en verden hvor solen var en usedvanlig og upåregnelig omstendighet.

Det skal også ha vært vegetasjon på stedet. Flyfoto og åstedsbildet viser tydelig at det på stedet er trær som skygger for halve veiens bredde på en strekning som starter noen meter før gangfeltet og fortsetter et stykke etterpå. Flyfoto viser også at det tidligere på strekningen er trær som ville skygget på tilsvarende måte. Det er tydelig at skyggeleggingen rammet gangfeltet like mye som området etter gangfeltet. Likevel er det rettens oppfatning at området etter gangfeltet var upåregnelig og ekstraordinært skyggelagt.

Dernest har vi tidslinjen.

Retten legger til grunn at blendingen, fornærmedes hastige vandring ut i veien og ulykken skjedde i samme øyeblikk, og at tiltalte derfor var uten mulighet til å forhindre påkjørselen. Samtidig finner retten at tiltalte reagerte adekvat på blendingen. Hvordan er det mulig for ham å reagere adekvat, når alt inntraff samtidig? Og hva var det han gjorde da han reagerte adekvat som var uforenlig med å stanse? Tiltaltes oppsummerte forklaring sier forøvrig ingenting om noen reaksjon.

Det er ikke omstridt at fornærmede hadde befunnet seg på et sted like i nærheten av gangfeltet en stund før ulykken oppstod. Retten drøfter ikke at tiltalte i denne perioden likevel ikke var blitt oppmerksom på fornærmede, enda han holdt lav fart og var ekstra oppmerksom inn mot gangfeltet. Gangfeltet og området hvor fornærmede angivelig skal ha oppholdt seg var i følge pressebildet akkurat like skyggelagte, og enhver som var i dette området ville være like synlig eller usynlig for tiltalte uavhengig av om vedkommende befant seg i eller like etter gangfeltet.

Til sist har vi det ensidige fokuset på gangfeltet.

Retten legger avgjørende vekt på at fornærmede kan ha vært utenfor gangfeltet. På ulykkesstedet er det også en sidevei fra et boligområde og et busstopp bare noen få meter unna som begge var skyggelagt. Hvis tiltalte ikke så fotgjengeren som oppholdt seg her en god stund, ville han da kunnet se en kjørende på sideveien? Eller en buss?

Retten konstruerer et scenario hvor lav høstsol fra skyfri himmel og stedvis skygge pga trær er ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter, selv om bilisten allerede har observert og kompensert for dette med solskjerm og lav fart, og legger til grunn at bilisten blir ytterligere blendet til tross for uendrede solforhold. Scenarioet raffineres av retten ved at bilisten på ulykkestidspunktet reagerer adekvat, men ikke har mulighet til å stanse, tross lav fart og skjerpet oppmerksomhet, for en 81-årig fotgjenger som går ut i veien fra en posisjon hvor hun måtte vært synlig god tid i forveien for en skjerpet og oppmerksom bilist.

Dommen føyer seg dessverre inn i en rekke med uforståelige tingrettsfrifinnelser av bilister.

October 09, 2018 10:13 PM UTC

October 08, 2018
Agnes M. Raaness: Kurs i brikkevev, 24.-25. november i Trondheim

Det blir brikkevevkurs i regi av Trondheim vikinglag 24.-25. november 2018. Kurs i praktisk brikkeveving Lørdag 24. kl. 10-16 (husk drikke og matpakke) Søndag 26. november kl. 13-16. Sted: Birralee int. school, Kalvskinnet, Trondheim Påmelding (bindende) innen 16. november til … Continue reading

October 08, 2018 05:17 PM UTC

Agnes M. Raaness: Hjemmesydd garderobe 2018

Dette er ikke en av de trendy målsetningene om å erstatte hele ens garderobe med hjemmesydde klær, men heller en målsetning om å sy noe jeg har lyst på eller bruk for av stoff jeg aller helst allerede har. Poncho … Continue reading

October 08, 2018 04:44 PM UTC

September 21, 2018
Agnes M. Raaness: Sertifikat-tull / Messed up certificates

Om du har en oppdatert nettleser er sannsynligheten stor for at du får meldinger om at sider på dette nettstedet kan være skadelig. Det skyldes at noen glemte å oppdatere et sikkerhetssertifikat. Jeg kan desverre ikke gjøre annet enn å … Continue reading

September 21, 2018 12:43 PM UTC

July 03, 2018
Karianne Fog Heen: East Anglia road trip 2018

Time for another road trip to England. This time we decided to explore the last bit that we didn't do the year we lived here, East Anglia. For the first week we rented a cottage in Southwold, a small seaside town in Suffolk. Then we went around the coast up to Norfolk, and down to Cambridge for a few days to see friends there. The drive there and back again also takes a couple of days each way, and becomes a part of the trip.

Night/day 1, Sunday
Oslo - Eindhoven (NL)
First time in a pet cabin on a ferry. The interesting part is that you are in the corridor with all the other dogs also. It was an operation getting in, but after that it wasn't really a problem, even thought the dogs was obviously aware of the other dogs, particularly some not very quiet ones.
After 5 minutes in the cabin, Kovu was asleep in the dog bed provided. Odin walked around and started licking the floor, and for a couple of minutes I panicked that he would be seasick the whole night! We took a short walk on deck (two floors up, as the dog walking area on our deck was closed for some work), and after that he was fine. Dogs are not supposed to be left alone in the cabin, so Tollef got some snacks and drinks and we had a quiet evening.

Our first day driving took a lot more time and energy than planned. We started out from the ferry about 8 am, and didn't arrive in Eindholven until 8.30 pm. Including three stops for a total of about 2 hours, the expected 8 hour drive was over 10 hours, mostly due to queues around Hamburg. We are definitely changing some plans for the return to avoid this (can't miss the ferry!). Deciding to have dinner before checking in we had a surprisingly good meal at a service station a couple of hours before reaching Eindhoven. Finally there, the hotel was very nice and at least we got a good nights rest. The dogs, ever patient with driving and short stops, were also really tired and slept quietly the whole night.

Day 2, Monday
Eindhoven - Southwold
Arriving in Dunkirk in good time, we were the first car NOT to get on the ferry just leaving. Having booked the ferry after we hoped getting on early, but no such luck. With half an hour delay on the ferry, and then straight into the rush hour queues around London, we ended up using far longer to our destination than planned this day also. At least in the end we easily found our cottage and the key, and (almost) everything was fine. We organised where the dogs were allowed to sleep, and made it an early night. I slept for 12 hours straight!

Day 3, Tuesday
Southwold
No driving!
For me, a late morning, after having stretched myself too far two days in a row. I got a much needed shower, a late breakfast, and then some rest. A bit later we took a short walk down to the beach and let the dogs run for a bit (even though they were more intent on just sniffing around). We had a late lunch/early dinner on a pub just around the corner from our cottage, and then another early night for me.

Day 3, Wednesday
Southwold
Today's expedition, The Pier. Southwold has a pier with some eating places, shops and entertainment. After Tollef had given the dogs a good walk along the beach, we left them and headed to the pier. Dogs are allowed there, but it can be crowded, and not the least a lot of dogs, so they would be happier resting at the cottage. The pier has a lot of funny arcade machines and a water clock machinery that was fascinating to look at. We had lunch at the pier and then walked around looking at everything, and even tried our luck at the more modern arcades. No win, of course.
On our way back we walked by the post office to get some stamps, and then back to the cottage for a quiet afternoon.

Day 4, Thursday
Framlingham
The first bit of driving after getting here. It still surprises me how easy I find it to drive in England, even if it has been a long time now. We went to see Framlingham castle. Dogs are allowed, but the main attraction was the wall walk, and as Kovu is afraid of heights, so we left the dogs in the car (parked in the shade) and did the castle first. Afterwards we got the dogs and did the walk around the meer (lake) by the castle, which was very nice. There was also a big park next to the castle, where we let them run free. Unfortunately Odin, and then Kovu following up, decided to run off to greet a small dog. I hate others letting their dogs approach us like that, and it's very embarrassing when it happens to us (although obviously there is a difference whether people just don't care or if it was a mishap). The owner was fortunately very good about it.

Day 5, Friday
Last day in Southwold
As planned, we started out with the brewery tour at Adnams. It was interesting enough, but I was a bit too tired to really follow the information. The beer tasting was fun though. Afterwards we wandered around a a bit and ended up at the Lord Nelson for lunch. My first burger in England this time, and a very good one!
After lunch we did the Southwold museum. It's quite small, but interesting, and we used a good half hour there. They have a rather varied selection, from hundred of thousand years old fossils, to suffrage posters, lighthouse lightbulbs and stuffed birds. As Southwold is a coastal town having a history with fishing and sea industry it was interesting to see the similarities with Molde.
We did a bit of shopping at the Adnams store before heading back to the cottage for a bit of rest.
In the evening, we headed out on the beach for the last time, and let the dogs run free. Age is getting to them and they mostly wander around sniffing anyway. :P
Tomorrow we are heading north towards Great Yarmouth, and then to the northern Norfolk coast and to King's Lynn to stay one night.
Weather reports looks good and it is supposed to be a lot warmer. Yay!

Day 6, Saturday
Norfolk
We headed out to Great Yarmouth, with a stop at Pets at Home to browse and get a bit of cheap stuff that is hard to find at home. In Great Yarmouth we parked at the marina, left the dogs in the car (well aired and with the silvershade on), and walked along the sea. It was like a big amusement park. And it is I suppose, only split up between smaller parks for kids, crazy golf, arcades, cafès and ice cream booths and all kinds of entertainment. We didn't really do or get anything, just walked along the marina and back.
Afterwards we went up to Fleggburgh and had lunch at the King's Arms before heading out to explore the footpaths in the area. We walked along dirt tracks and fields, and saw a munjac at one point (luckily the dogs didn't). Back at the Village Hall where we parked, we fed the dogs and then drove north towards Cromer and along the coast. It was really beautiful to see the marshes and beaches from the road, and going through all those small villages. In Brancaster we took off down to the beach and made a short afternoon walk with the dogs.
We found Snettisham and the Queen Victoria where we were staying, quite easily. The room appeared to be in a separate building behind the pub, and accessible, so no narrow stairs, and a spacious, nice room.

Day 7, Sunday
King's Lynn to Cambridge
Before going south, we decided to visit the Lavender farm nearby Snettisham that we noticed the day before. It was very nice to see all the kinds of lavender there is, and not the last to smell it. I went a bit crazy in the shop, and bought bath bombs, lotions, and lots of lavender stuff.
Then we went south to King's Lynn, and followed a short historical walk there. We ended up returning to the car park along a pedestrian road, and I dropped by a couple of shops and got a few more bathbombs (of a brand I know and like) and candles as well.
Arriving in Cambridge, we checked in to what appeared to be a small guest house in someones garden. We had an hour of rest, then went out to meet friends at a nearby pub. Unfortunately the pub was closed, but that meant we got to go to another pub nearby that has a very nice park across the road and is good for bringing the dogs. It was nice to see people again, and just relax in the shade. The dogs also relaxed fairly well, especially Kovu being a natural pub dog.

Day 8, Monday
Cambridge
Resting day. Having overdone it for a few days (and expecting to), I planned Monday to be a resting day. I spent most of the day in bed, only heading out to have pizza with some of the crowd from Sunday (dogs included, got another pub trip). We had planned a trip via Pets at Home, but decided to postpone. Fingers crossed for one day being enough to recover for the rest of the trip.

Day 9, Tuesday
Cambridge   
Still not in best shape, Pets at Home postponed again. At lunch we went to our respective lunch appointments. The dogs and I had a nice lunch at a café with Jo, before catching up with Tollef in the city center. There we walked around for a bit, doing some shopping for things I had planned to (or needed to) buy. I was tired, but at least got most of the things on my list. After that followed a quiet evening, only doing a bit of packing for next day's departure.

Day 10, Wednesday
Cambridge - Lenham
First stop at Pets at Home. I was hoping to get the worm treatment for the dogs for our return there, but they couldn't do it without us registering there and making an appontment later in the day. On our way south, it wasn't doable, so I ended up calling two Pets at Home clinics south of London to sort out an appointment for the next day, our last day in England. I also managed to do a bit of shopping for the dogs, some things necessary and some not...
We continued on through London and to Orpington and Down House. I was not on my best, but managed to enjoy the visit of Charles Darwin's home and garden, and even learned a thing or two. The weather was sunny and nice and it was a good day out.
From Orpington we drove down to our bnb in Lenham, making a detour because we (I) thought we might know better than google maps and the GPS. Right. 15 minutes later than expected we arrived, and was checked into a nice room with a private patio! Very nice place, although we didn't have much time to enjoy it.

Day 11, Thursday
Dover - De Lutte
First thing we headed out quite early to catch our appointment at the Pets at Home in Whitfield/Dover. Luckily it all sorted out nicely (although their stamp was too big for the passports. If you are travelling with pets and need vet confirmation on something, make sure you get a stamped confirmation!).
We even had time for a nice walk along the cliffs before catching the ferry. Luckily we took a ferry earlier than planned, as it was half nine in the evening before we arrived at the hotel. There was a lot of queues around Antwerpen, and we ended up taking the scenic route helped with google maps, which saved us at least half an hour of slow driving, if not more. For the night, we chose a Fletcher hotel because of the positive experience on our way to England, and wasn't disappointed this time either. Very nice place, and we got a good nights rest before the last hours of driving to Kiel.

Day 12, Friday, De Lutte - Kiel
After the delays on our way down we decided we needed good slack on our time to get past Hamburg to Kiel. We left early, and was past Hamburg before the midday rush started, and arrived in Kiel three hours before the latest check in. First we had lunch, and then brought the dogs for a walk in the park and through the old town. Then we checked in on the ferry early, and had plenty of time to get the dogs settled before dinner.

Day 13, Gothenburg - Oslo
After a good nights sleep on the ferry, we headed out of Gothenburg in the morning. We made a short stop at a bakery, getting breakfast and feeding the dogs. They relaxed well on the ferry, but don't care for the dog walking area there, so they appreciated the break.
We stopped at Nordby shopping center at the border to get some basic food, and some things we needed for an opcoming barbequeue. A lot of things are cheaper in Sweden than in Norway, but on second thought we might have been better off taking that extra cost doing the shopping later. At least it is done with now.
Four hours after leaving Gothenburg we arrived home. House not burned down, everything in order. I even had the energy left to sort out a lot of our baggage first thing.

The next few days will show the backlash of the holiday, it might be hard and it might work out well. I don't feel very bad, but exhaustion often hits after a couple of days. I also realise I have about 1000 steps more than normal on my fitbit average for the last two weeks, even though I have been careful to make walks slowly. Nothing important to do in the next couple of days anyway (except for my birthday tomorrow!)

It's been a another great trip to England. Bringing the dogs makes the travelling more of an effort, but is also very nice. It also affects what we can do, as I don't like to leave them in the car for long when visiting places that doesn't allow dogs. There are pros and cons, and next time we might go without the zoo, taking in some of the less dog-friendly sights.
Photos from out trip to East Anglia: https://www.simira.net/gallery/Reise/20180630-EastAnglia/


July 03, 2018 09:57 AM UTC